Category: 古今注

0

齐女

蝉,齐王后所变,常悲鸣。 《古今注》 牛...

0

水君

又名鱼伯,状如人乘马 《中华古今注》五代...

0

吐绶鸟

《述异记》  吐綬烏其身大如鸐,五色,出...

0

河伯使者

《古今注》称鼍为河伯使者,《神异经》称乘...