Category: 苗族古歌

0

鹡宇鸟

脊宇鸟、吉宇鸟 妹榜妹留(蝴蝶妈妈)与水...

0

蝴蝶妈妈

蝴蝶妈妈出自黔东南苗族神话传说《苗族古歌...

0

修狃

苗族古歌中神兽,头上长对角,类似水牛、犀...