Tagged: 不朽

0

缅箐异兽

《西南夷风土记》 去腾冲五十里,地名缅箐...

0

大同妖妇

疯狂喝水,埋入土中数日不死 《坚瓠集》 ...

0

录民

《酉阳杂俎》 录民,死后膝不朽,埋之,百...

0

飞骸兽

《洞冥记》 翕韓国献飛骸獸,狀如鹿,青色...

0

【羊患】,状如羊而无口,不可杀。 《山海...